Sauda sentrum

Sauda kommune

Sauda omstilling hadde som eit av måla å auka attraktiviteten til Sauda, både for næringsliv og for bumiljø og bulyst. Korleis gjera Sauda meir attraktivt? Kva skal til for å auka attraktiviteten i sentrum? Kon-Sul analyserte ulike deler av Sauda sentrum med tanke på liv og aktivitet, rom og områder og bygningar. Ein såg på arealutnytting og framkommeleghet, potensiale og hindringar, blindfasadar og kontaktpunkt. Med utgangspunkt i desse analysepunkta, laga ein 15 forslag til gode byrom som tek omsyn til alle desse ulike punkta, og som vil framstå som attraktive for dei som bur i, og som besøkjer Sauda Sentrum.