ROS-analyse Erfjordlia

Erfjord

Det vert sett krav til risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) for alle nye planlagde utbyggingsområde. I ein ROS-analyse vil ein kartleggja risiko ved utbygging av eit aktuelt område. ROS-analysen gir informasjon om ulike aspekt ved utbyggingsområdet, som veg og trafikksikkerhet, geoteknikk, ureining, skred- eller flaumfare.