Reguleringsplan for Nestjødnane

Konsekvensutgreiing

Konsekvensutgreiinga tek for seg tema som naturmiljø, friluftsliv, barn og unge, trafikk, teknisk infrastruktur og Risiko og sårbarhet. Ei oppsummering av konsekvensane ved gjennomføring av tiltaket syner at tiltaket vil liten negativ konsekvens for dei fleste tema. Avbøtande tiltak som vert foreslått i kvart delkapittel vil kunne bøta noko på dette.