Reguleringsplan for Garaneset

Sand

Gjeldande reguleringsplan frå 1974 skulle oppdaterast til å samsvara med faktisk bruk av reguleringsområdet. Det skulle også leggjast til rette for etablering av helikopterlandingsplass, som utløyste krav om konsekvensutgreiing.