Mogelegheitsstudier

Stadanalyser vert nytta som underlag for kommunal arealplanlegging, som ledd i lokalsamfunnsutvikling og som sjølvstendige diskusjons- og kunnskapsgrunnlag. Ein stadanalyse inneheld gjerne kunnskap om staden si historiske utvikling, natur og landskap, busetnadsmønster, siktlinjer, målpunkt, viktige bygningar og andre identitetsskapande element.