Konsekvensutgreiingar

Planar som kan få vesentlege verknader for miljø og samfunn skal ein etter plan- og bygningslova § 4-2 greia ut konsekvensane av.

Kon-Sul har utarbeidd planprogram og konsekvensutgreiing for fleire slike reguleringsplanar. Tema me kan greia ut er: friluftsliv, naturressursar, nærmiljø, teknisk infrastruktur, kulturminne og kulturmiljø. Me kan leia og samanstilla konsekvensutgreiingar, og hentar inn kompetanse til å greia ut tema me ikkje dekkjer sjølv.