Planarbeid

     

Arealplanlegging formar vår fysiske omgjevnad i dag og i framtida. Kon-Sul tilbyr alt frå mogelegheitsstudiar til reguleringsplanar og tekniske illustrasjonar.