Tilstandsrapportar

Tilstandsrapportar

Tilstandsanalyse er det første steget i ein rehabiliteringsprosess. Kon-Sul gjennomgår bygget for å avdekka skadar, manglar og årsakene til desse. Ein tilstandsanalyse kan delast i tre analysenivå, frå enkel visuell kontroll, til omfattande kontroll og prøvetaking av utvalde konstruksjonsdelar. Etter avtale med oppdragsgjevar inkluderer me utbetringstiltak, med tilhøyrande kostnadsoverslag til utbetring eller vedlikehald. Alternativsvurdering vil vera knytt opp mot omfanget, type løysning og riving og oppføring av eit nybygg.