Næringsbygg

I utforminga av bygningar står gjerne funksjonalitet, fleksibilitet og økonomi sentralt. For industri- og næringsbygg gjeld òg ei rekkje tekniske krav. Bygningen skal vere tilpassa den einskilde verksemda sine behov, og tomta sine kvaliteter og moglegheiter.