Arkitektur

 

Foredling av kvalitetar på staden og tomta – slik som terreng, vegetasjon, utsikt, lokalklima, vassdrag og landskapsrom – er eit mål i kvart prosjekt. Kon-Sul vektlegg òg fortolking av lokal byggjeskikk: Ein bygning står aldri i eit vakuum, men er stilt saman med andre bygningar i landskapsrommet som saman utgjer ein heilskap.