Oppstart reg.arbeid Stølane sør

del av gnr. 149 bnr. 8 i Erfjord, Suldal kommune

I tråd med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova, blir det varsla at Kon-Sul AS

skal utarbeida framlegg til detaljregulering på vegne av grunneigar Bernt Gulleiv Norheim. Hovudsiktemålet med planarbeidet er å leggja til rette for utbygging av bustadar på den delen av eigedommen som i kommuneplanen er sett av til «framtidig bustadbygging»

Aktuelle arealformål er:

1.       Bebyggelse og anlegg:

         Bustader – Frittliggjande - småhus (4-7 tomter)

         Uteopphaldsareal - Leikeplass

2.       Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

         Køyreveg - snuplass

         Vass- og avløpsnett

         Overvassnett  

3.       Grønnstruktur:

         Friområde

5.       Landbruks, natur- og friluftsformål:

         Friluftsformål

Me ber om at evt. merknader til oppstartsvarslinga vert sendt til:

Kon-Sul AS, Lagarhusvegen 5, 4230 Sand, post@kon-sul.no innan 15. september 2015.